1. REKISTERINPITÄJÄ
Kompetek Oy
Yritystunnus: 2905951-6
Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi: Toni Seppälä
Osoite: Uotilantie 7 16320 PENNALA
Puhelinnumero: 040-849 3719
Sähköposti: info@qootek.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme; syntyvät palveluitamme käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut palveluumme; ja saadaan muista lähteistä esim. Kaupparekisteri tai Väestötietojärjestelmä.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot; asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;

asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto;

palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, ja tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista sekä niihin reagoimisesta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja, jotka liittyvät palveluihimme liittyvään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen sekä palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

Palvelun kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme kehittämiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

Markkinointi

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän viestintään, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoida muita palveluita sinulle. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.

Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Asiakasprofilointi

Keräämme statistiikkaa sivustokäyttäytymisestäsi tarjotaksemme sinulle kohdennettua markkinointimateriaalia. Käytämme sivustostatistiikkaa myös asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme varten.

Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.

toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, joka perustuu kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme esim. sähköpostiuutiskirjeiden palvelutarjoaja ylläpitäjä on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Jos henkilötietojesi käsittely ei ole mielestäsi asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: www.tietosuoja.fi

TIETOTURVA

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme www.qootek.fi josta löydät viimeisimmän version tästä selosteesta.